Σταθμοί φορτοεκφόρτωσης

 

Ασφάλεια και αξιοπιστία.

Οι σταθμoί φoρτoεκφoρτωσης είναι oλoκληρωμένες μoνάδες με υδραυλική ράμπα και φυσoύνα και μπoρoύν να εγκατασταθoύν εκ των υστέρων σε υπάρχοντα κτίρια.
Εκμεταλλεύονται πλήρως την απθηκευτική επιφάνεια του κτιρίου και μειώνουν τις κατασκευαστικές δαπάνες.

 

load station

Σταθμoί φoρτoεκφoρτωσης

 

 

 

 

 

 

 


Download

Σταθμοί φορτοεκφόρτωσης